2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ
ವಿಷಯ
ದಿನಾಂಕ
01
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:23-07-2020. 24-07-2020

 

>> archieves