ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು :

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
14
16-05-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 23-05-2013
13
19-02-2013ರಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 05-03-2013
12
19-02-2013ರಂದು ನಡೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ 05-03-2013
11
29-01-2013ರಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ.. 11-02-2013
10
21-12-2012ರಂದು ನಡೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 19-01-2013
09
17-12-2012ರಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ.. 19-01-2013
08
20-10-2012ರಂದು ನಡೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 27-11-2012
07
ಸಾಧನೆಯ ಸಮಾವೇಶ 2010-11. 20-11-2012
06
12-09-2012ರಂದು ನಡೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 20-11-2012
05
15-03-2012ರಂದು ನಡೆದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ. 27-03-2012
04
ದಿನಾಂಕ:18-01-2012ರಂದು ನಡೆದ ಧಾರವಾಡ & ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಯುಕ್ರರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು. 17-02-2012
03
ದಿನಾಂಕ:12-01-2012ರಂದು ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು/ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು 17-02-2012
02
ದಿನಾಂಕ:22-11-2011ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ/ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು.  
01
ದಿನಾಂಕ:21-11-2011ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು/ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು .