ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

"ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ನೂತನ ಡೆಮೊ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್" "2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ದಾಖಲಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 05-04-2021 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ."
ಬಿ.ಇಡಿ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂರ್ಪಕಿಸಿ, ದೂರವಾಣಿ:+91-080-22483145 / 22271866.