ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು :

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
01
ಎಂಬೆಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿವರ. 21-12-2017