ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:

Volume No Subject Posted Date
02
ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುದಾನ ಸಂಹಿತೆ.  
01
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).