ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವರದಿಗಳು :

ಕ್ರ ಸಂ ವರದಿಗಳ ವಿವರ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
04
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ "ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸುಗಳು" ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ. [.flv format] 06-07-2018
03
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ - ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ದಿನಾಂಕ:17-06-2018ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ. 20-06-2018
02
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು - ವೀರಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ. 19-06-2018
01

139 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ವಿಟ್ಲ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲೆ - ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.

19-06-2018