ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ :

ಕ್ರ. ಸಂ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ
03
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ನಮೂನೆ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು.  
02
ನೂತನ ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ/ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.  
01
ನೂತನ ಖಾಸಗಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ / ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ(ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ).