ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

  ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ವಿ. ನಾಯಕ.,
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)
ದೂ:+91-080-22210117.
ಫ್ಯಾ: +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್: prydirector.edu.sgkar@kar.nic.in
02
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ದೂ:+91-080-22220799.
ಫ್ಯಾ: +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್: ddpiprimary.edu.sgkar@kar.nic.in
03
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ದೂ:+91-080-22214352.
ಫ್ಯಾ: +91-080-22211086.
ಇ-ಮೇಲ್: sogia-pry.edu.sgkar@nic.in