ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ 1983 :

 
ಅಧ್ಯಾಯ ವಿವರಗಳು
ಅಧ್ಯಾಯ III
ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾರಿ
ಅಧ್ಯಾಯ VI
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ...,
ಅಧ್ಯಾಯ VIII
ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶುಲ್ಕ ಮಾಪಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.,.
ಅಧ್ಯಾಯ IX
ಸಹಾಯಾನುದಾನ.
ಅಧ್ಯಾಯ XIV
ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾವಧಿ ನಿಯಮಗಳು.
ಅಧ್ಯಾಯ XV
ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.