ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆಯ ಜಾಡೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:14/02/2022
ದಿನಾಂಕ:5 Dec 2022
ಸಮಯ :10:13 AM
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು :
ಪಾಸವರ್ಡ
ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ   
ಕನ್ನಡ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್
   
2021 ಎಸ್‌ಎಟಿಎಸ್
ಇವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: